Bänner
PDF Prindi Saada link

Lasteaed Neeme Mudila (edaspidi lasteaed) õppekava on

õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis on koostatud

riikliku õppekava alusel.

Lasteaia õppekava koostamisest ja arendamisest võtsid osa lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid.

Lasteaia õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase õiendi.

Lasteaia õppekavas esitatakse:

  • lasteasutuse liik ja eripära;
  • õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti;
  • õppe- ja kasvatustegevuse korraldus (päevakava koostamise põhimõtted, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus), sealhulgas suveperioodil;
  • lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;
  • erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;
  • lapsevanematega koostöö põhimõtted, sealhulgas korraldus;
  • õppekava uuendamise ja täiendamise kord.

Neeme Mudila Lasteaia õppekava (uuendatud ja kooskõlastatud hoolekoguga 14.01.2021) saad vaadata SIIT.

Üldoskused