Bänner
PDF Prindi Saada link

 

Õppetöö korraldus

Tegevuskalender 2021/2022

Tegevuskalender 2020/2021

Tegevuskalender jaanuar-juuni 2019

Tegevuskalender september-detsember 2019

Tegevuskalender september-detsember 2018

Õppeaasta

Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini. Suvekuudel on esiplaanil mängud, õpitu kordamine ja õuetegevused.

Õppekava

Lasteaed Neeme Mudila õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on õppekava, mis vastab KELS le.

Õppekava koostavad ja arendavad lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid.

Õppekavas on määratletud ära lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, õpitulemused, korraldus (sealhulgas suveperioodil); lapse arengu analüüsimise ja hindamise, erivajadustega lapse arengu toetamise ja lapsevanematega koostöö põhimõtted ja korraldus.

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine

Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. Lapsed viibivad sõltuvalt ilmast igapäevaselt 1-2 korda õues.

Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüsi ja lasteaia õppekava põhjal koostatakse igaks õppeaastaks rühma õppeaasta tegevuskava. Rühma tegevuskava koostamisel selgitatakse õppeaasta alguseks välja rühmas olevate laste vanuselised, individuaalsed ja arengulised iseärasused.
Rühmade iganädalased õppe- ja kasvatustegevused on esitatud nädalakavas, mis kajastab nädala peamisi eesmärke, teemasid, õppesisu ja –tegevusi, üritusi. Nädalakava on lapsevanematele tutvumiseks nähtav eliis.ee´s. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel muudatusi.

Tegevuskoha valikul arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist, tegevusteks vajalikke vahendeid ning pedagoogide ja personali kaasamist.

Õppe- ja kasvatustegevus toetub üldõpetuse põhimõtetele, lõimides üheks tervikuks erinevate valdkondade tegevusi ja teemasid. Lasteaias toimub õppimine  mänguliste tegevuste kaudu, kus laps on aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest.